Bwrdd y Llwodraethwyr

 

Lluniwyd cyfansoddiad Prifysgol Metropolitan Caerdydd o dan Ddeddf Diwygio Addysg 1988 (fel y'i newidiwyd) sy'n darparu ar gyfer penodi Bwrdd Llywodraethwyr gyda chyfrifoldeb am gymeriad a chenhadaeth addysgiadol yr Athrofa ac am oruchwylio ei gweithgareddau. Mae gan Fwrdd y Llywodraethwyr ddyletswydd i lywodraethu Prifysgol Metropolitan Caerdydd er mwyn cyflawni a datblygu ei amcanion sylfaenol sef addysgu, dysgu ac ymchwilio, a gweithgareddau cysylltiedig. Swyddogaeth y Bwrdd yw ystyried a chymeradwyo cynllun strategol Prifysgol Metropolitan Caerdydd, sy'n nodi nodau ac amcanion academaidd y Brifysgol, a goruchwylio'r strategaethau ariannol, ffisegol a staffio sydd eu hangen i'w gyflawni.

Mae gan Bwyllgor Enwebu Prifysgol Metropolitan Caerdydd ddiddordeb bob amser mewn clywed gan aelodau'r cyhoedd sydd â diddordeb mewn materion sy'n ymwneud â llywodraethu'r brifysgol. Gellir cael manylion am waith Bwrdd y Llywodraethwyr a chyfleoedd i ddod yn aelodau gan Glerc y Llywodraethwyr (manylion cyswllt isod).

Llywodraethwyr Annibynnol

Arglwydd Boswell o Aynho (Is-Gadeirydd)
Mr B Davies OBE
Mrs Z V Harcombe
Mr S Mathur
Y Parch Canon R Morrison
Mr A N Piper
Dr G N J Port
Barwnes Randerson
Miss B Wilding (Cadair)
Mr J F Thomas
Mr P R Williams CBE

Enwebai Bwrdd Academaidd
Dr R G Smith

Myfyriwr Lywodraethwr
Ms N James

Llywodraethwyr Cyfetholedig

Ms A Hayes
Dr P Easy
Dr D E Jones
Dr M A Waring
Mr J F Thomas

Is-Ganghellor a Phennaeth

Yr Athro A J Chapman

Aelodau Cyfetholedig Allanol

Ms M Hassan
Ms J Royall

Clerc Bwrdd y Llywodraethwyr

Mr Richard Walters, Blwch SP 377, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd CF5 2SG
Ffôn: 029 2041 6072 ffacs: 029 2041 6914 ebost: rwalters@cariffmet.ac.uk